ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು

2019 ಇಂಡೋವಾಟರ್ ಜಕಾರ್ಟ್

2018 ಅಂತರ್ಜಲ

2018 ಅಂತರ್ಜಲ

2017 ಜರ್ಮನಿ

2017 ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸುರಬಯಾ

2019 ಇಂಡೋವಾಟರ್ ಜಕಾರ್ಟ್

WETEX 2018

2017 ಚೀನಾ ಶಾಂಘೈ ವಾಟರ್